Adwokat Kościelny w Koszalinie i Kołobrzegu

Kościół katolicki w Polsce, nie tylko jako instytucja, ale też Wspólnota wiernych, dzięki umowie konkordatowej z 28 lipca 1993 roku cieszy się znaczną swobodą działania. Oznacza to, że większość kwestii formalnych związanych z jego funkcjonowaniem określa nie prawo świeckie, lecz prawo kościelne, znane też jako prawo kanoniczne. Adwokat kościelny – w Kołobrzegu i Koszalinie może być to np. przedstawiciel naszej kancelarii kanonicznej – czyni wszystko, by było ono w pełni zrozumiałe dla wiernych, a jego procedury i instytucje, takie jak stwierdzenie nieważności małżeństwa – dostępne dla potrzebujących.

Adwokat kościelny to znawca przepisów prawa kościelnego, który szczegółowo zgłębił zapisy współtworzące Kodeks prawa kanonicznego i innych kościelnych dokumentów prawnych podczas studiów na kierunku prawo kanoniczne.

To także osoba o nieposzlakowanej opinii, zaangażowana w popularyzację wiedzy prawnej, która jest upoważniona do reprezentowania klientów w Sądzie Biskupim w Koszalinie na mocy dekretu ordynariusza. Z kolei siedziba naszej kancelarii kanonicznej mieści się w Poznaniu. Mimo to, jak wspominaliśmy, działający w jej imieniu adwokat kościelny również w Kołobrzegu i okolicach jest gotów zapewnić potrzebującym opiekę prawną, związaną z tzw. rozwodem kościelnym w Koszalinie (procesem rozgrywającym się w Sądzie Duchownym w Koszalinie) lub innymi kwestiami, również przy rozwiązywaniu których niezbędne może okazać się uwzględnienie prawa wyznaniowego, czyli obszaru prawa państwowego określającego obowiązki wiernych Kościoła katolickiego (i nie tylko) względem władzy świeckiej.

W czym może Ci pomóc adwokat kościelny w Koszalinie i Kołobrzegu?

Adwokat kościelny z naszej kancelarii kanonicznej jest w stanie szybko i z pełnym zaangażowaniem pomóc w Kołobrzegu i Koszalinie wszystkim wiernym liczącym na rzetelne doradztwo bądź podjęcie określonych działań formalnych z zakresu prawa kanonicznego – niezależnie od charakteru przedstawionej sprawy. Praktyka adwokacka pokazuje, że osoby nawiązujące kontakt z adwokatem kościelnym w większości przypadków mają pytania dotyczące tzw. rozwodu kościelnego, a więc sądowego stwierdzenia nieważności małżeństwa – m.in. w Koszalinie.

Nasza kancelaria kanoniczna zapewnia pełne wsparcie przedprocesowe, a także opiekę prawną na każdym etapie trwającego procesu. Począwszy od wstępnych konsultacji i redakcji skargi powodowej, poprzez obecność w trakcie przesłuchania świadków, a na udzieleniu repliki na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego i apelacji skończywszy. Kolejnym zagadnieniem małżeńskim, w związku z którym doradza wiernym adwokat kościelny, jest instytucja separacji małżeńskiej, czyli swego rodzaju dopuszczalnej formy „poluzowania” węzła małżeńskiego.

adwokat-koscielny-poznan

Adwokat kościelny – w Kołobrzegu i Koszalinie działa ekspert współtworzący naszą kancelarię kanoniczną – kompleksową ofertę pomocy kieruje także do podmiotów kościelnych. Jego wsparcie może okazać się cenne wtedy, gdy pod uwagę należy wziąć zarówno normy kanoniczne, jak i te wywodzące się z różnych gałęzi prawa świeckiego. Usługi zapewniane przez adwokata kościelnego, m.in. w Kołobrzegu, mogą w takim przypadku dotyczyć np. opiniowania i tworzenia dokumentów prawnych, zarządu majątkiem Kościoła (w tym nieruchomościami), mediacji w konfliktach z władzą świecką (oraz osobami prywatnymi) czy w końcu – kompleksowej obsługi prawnej parafii, diecezji bądź zakonu.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w Koszalinie i Kołobrzegu

Koszalin i Kołobrzeg należą do miast w których wierni mogą poszukiwać w kancelarii kanonicznej pomocy prawnej związanej z tzw. rozwodem kościelnym, a więc procedurą dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa. W tym miejscu pragniemy wyjaśnić, że określenie „rozwód kościelny” – choć nagminnie używane, zwłaszcza w Internecie – nie jest określeniem poprawnym. Zgodnie z doktryną Kościoła małżeństwo, ważnie zawarte, jest niezniszczalne, a więc przerwać je może dopiero śmierć jednego z partnerów. Dlatego też Sąd Biskupi w Koszalinie nie może udzielić tzw. rozwodu kościelnego, bez względu na okoliczności. Jeśli jednak istnieją poważne przesłanki, by przypuszczać, że małżeństwo nie powinno być traktowane jako ważne – w Koszalinie, w Sądzie Duchownym, sędzia może podjąć decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Istnieje kilka rodzajów prawnych tytułów, które mogą doprowadzić do otwarcia postępowania związanego ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa, czyli tzw. rozwodem kościelnym. Do najważniejszej ich grupy należą tzw. szczególne przeszkody zrywające, do których zaliczamy:

Przeszkodę zbyt niskiego wieku

Przeszkody pokrewieństwa, pokrewieństwa prawnego lub powinowactwa

Przeszkodę różnicy religii

Przeszkodę małżonkobójstwa

Przeszkodę niemocy płciowej

Przeszkodę ślubów zakonnych

Przeszkodę święceń kapłańskich

Przeszkodę węzła małżeńskiego

Przeszkodę przyzwoitości publicznej

Przeszkodę uprowadzenia

Wierni z Kołobrzegu, Koszalina czy innych miast Polski o stwierdzenie nieważności małżeństwa mogą zabiegać również w innych okolicznościach – wtedy, gdy mają podstawy, by sądzić, że w momencie zawarcia małżeństwa wystąpiły przeszkody związane z charakterem zgody małżeńskiej lub z formą zawarcia małżeństwa. Do braków dot. zgody małżeńskiej należą m.in. te wynikające z braku zrozumienia znaczenia religijnego i społecznego instytucji małżeństwa, świadomego odrzucenia najważniejszych przymiotów małżeństwa i celów życia małżeńskiego, niedojrzałości emocjonalnej, symulacji konsensusu czy też zaburzeń osobowości, takich jak np. osobowość lękliwa, narcystyczna czy zależna (mowa tu zarówno o zależności od osób trzecich, jak i uzależnieniu od narkotyków, hazardu czy alkoholu). Jak już zaznaczyliśmy, do tzw. rozwodu kościelnego (czyli poprawnie: stwierdzenia nieważności małżeństwa) w Koszalinie w Sądzie Biskupim mogą również doprowadzić wady związane z przebiegiem ceremonii ślubnej.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – etapy

Proces w sprawie stwierdzenia nieważności małżeństwa – w Koszalinie oraz w trybunałach w innych miastach – ma swój początek po rozpoznaniu i przyjęciu przez Sąd Biskupi skargi powodowej dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa. W dokumencie tym osoba zainteresowana wszczęciem procedury określa tytuł prawny, który jej zdaniem czyni małżeństwo nieważnym od samego początku i wyznacza świadków, których zeznania mogą stanowić potwierdzenie wystąpienia określonych przesłanek. Skargę powodową jest w stanie oczywiście pomóc przygotować wiernemu adwokat kościelny – w Koszalinie czy Kołobrzegu usługę tę zapewnia ekspert z naszej kancelarii kanonicznej. Po ustaleniu przez Sąd Biskupi w Koszalinie przedmiotu sporu rozpoczyna się faza dowodowa (czyli instrukcja sprawy), podczas której Sąd przesłuchuje świadków oraz zapoznaje się ze wszystkimi zebranymi dowodami. W wielu przypadkach, np. wtedy, gdy w grę wchodzą przeszkody natury psychicznej, olbrzymie znaczenie mogą mieć również opinie powołanych biegłych – psychologów czy psychiatrów. W dalszej kolejności w Sądzie Duchownym w Koszalinie dochodzi do dyskusji nad sprawą – akta sądowe zostaną udostępnione stronom i prawnikom, adwokat kościelny zabiera głos obrończy i wchodzi w polemikę z obrońcą węzła małżeńskiego. Po zakończeniu wszelkich czynności związanych z tym etapem sąd przygotowuje wyrok. Po jego ogłoszeniu – jeśli okaże się on niekorzystny dla stron – zainteresowanym przysługuje prawo do złożenia apelacji. Także w tej kwestii nasza kancelaria kanoniczna może pomóc potrzebującym w Kołobrzegu czy Koszalinie.

Sąd Biskupi Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

Sąd Biskupi w Koszalinie (Sąd Biskupi Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej) znajduje się przy ul. kardynała Wyszyńskiego 25. Stanowi on sąd I instancji dla spraw o charakterze spornym i karnym, a także spraw małżeńskich (takich jak stwierdzenie nieważności małżeństwa) napływających z Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Na terenie tej diecezji znajdują się 24 dekanaty (m.in Koszalin, Kołobrzeg, Białogard, Piła, Szczecinek, Darłowo, Jastrowie czy Polanów ) oraz 221 parafii. Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska wraz z Diecezją Zielonogórsko-Gorzowską oraz Archidiecezją Szczecińsko-Kamieńską tworzą Metropolię Szczecińsko-Kamieńską. Sądem Biskupim drugiej instancji jest dla Sądu Duchownego w Koszalinie Sąd Metropolitalny Szczecińsko-Kamieński.

Sąd Duchowny w Koszalinie zachęca diecezjan z Koszalina, Kołobrzegu oraz innych miejscowości należących do Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej do kontaktu telefonicznego. Numer kontaktowy sekretariatu instytucji to 94 343-87-31. Dzwoniąc do niej, wierni mogą liczyć na bezpłatną poradę prawną dotyczącą stwierdzenia nieważności małżeństwa w Koszalinie, podobnie jak w naszej kancelarii. Interesanci mogą również kontaktować się z Sądem Duchownym w Koszalinie, pisząc na jego skrzynkę e-mailową – sad@koszalin.opoka.org.pl. Wszelkie pisma urzędowe należy kierować pod adresem trybunału: ul. kard. Wyszyńskiego 25, 75-062 Koszalin.

Jeśli zatem poszukujesz profesjonalnego wsparcia z zakresu prawa kościelnego w woj. Zachodniopomorskim – nasz adwokat kościelny w Kołobrzegu, Koszalinie oraz innych miastach (i nie tylko) Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej służy Ci pomocą. Razem jesteśmy w stanie znaleźć korzystne rozwiązanie każdego problemu.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

kancelaria-kanoniczna-poznan