Adwokat Kościelny we Wrocławiu

Mimo że nasza kancelaria kanoniczna znajduje się w sercu Wielkopolski, reprezentujący ją adwokat kościelny także we Wrocławiu służy pomocą osobom poszukującym doradztwa w zakresie prawa kanonicznego oraz wyznaniowego.

Wsparcie oferowane wszystkim mieszkańcom Wrocławia (związane np. z procedurą tzw. rozwodu kościelnego) może opierać się nie tylko na konsultacjach telefonicznych bądź osobistych podczas umówionego spotkania, lecz również obejmować pomoc stronom w procesie w Sądzie Biskupim we Wrocławiu – np. ws. stwierdzenia nieważności małżeństwa.

W czym może Ci pomóc adwokat kościelny we Wrocławiu?

Wzrost świadomości prawnej wiernych i rosnące zainteresowanie tzw. rozwodem kościelnym wśród osób poddających w wątpliwość kwestię ważności ich związku sprawia, że prowadzący kancelarie kanoniczne adwokaci kościelni we Wrocławiu i innych miastach Polski zajmują się głównie sprawami małżeńskimi. Stwierdzenie nieważności małżeństwa to jednak nie jedyna z procedur, o które dopytują wierni. Zapewniane konsultacje mogą dotyczyć zatem również innych kwestii regulowanych przez przepisy prawa kanonicznego bądź wyznaniowego. Reprezentujący naszą kancelarię adwokat kościelny we Wrocławiu jest w stanie także zapewnić kompleksową pomoc prawną duchownym i podmiotom kościelnym – mowa tu m.in. o obsłudze prawnej parafii, diecezji, zakonów, fundacji bądź organizacji kościelnych. Adwokat kościelny z naszej kancelarii kanonicznej może we Wrocławiu podjąć się prowadzenia spraw związanych z zarządzaniem majątkiem Kościoła, ochroną danych osobowych parafian czy redakcją i opiniowaniem dokumentów.

adwokat-koscielny-poznan

Stwierdzenie nieważności małżeństwa we Wrocławiu

Stwierdzenie nieważności małżeństwa we Wrocławiu i trybunałach należących do innych diecezji może zostać orzeczone przez sąd dopiero wtedy, gdy zyska on moralną pewność, że badane małżeństwo nie zostało zawarte w sposób ważny. Należy przy tym zaznaczyć, że mowa o stwierdzeniu nieważności, a nie „rozwodzie kościelnym” – we Wrocławiu, ani nigdzie indziej, sąd nie może udzielić małżonkom rozwodu, ponieważ nie uwzględnia takiego rozwiązania prawodawca kościelny. Do stwierdzenia nieważności małżeństwa we wrocławskim Sądzie Biskupim może natomiast dojść, jeśli jedno ze współmałżonków wykaże, że związek nigdy nie był ważny z powodu zaistnienia przeszkód zrywających, braków konsensualnych lub proceduralnych. Do dwunastu szczególnych przeszkód zrywających, które mogą doprowadzić do tzw. rozwodu kościelnego we Wrocławiu, zaliczamy przeszkody:

Zbyt niskiego wieku

Pokrewieństwa, powinowactwa lub pokrewieństwa prawnego

Istniejącego już węzła małżeńskiego

Święceń kapłańskich

Małżonkobójstwa

Uprowadzenia

Niemocy płciowej

Różności religii

Zakonnych ślubów czystości

Przyzwoitości publicznej

Szerzej każdą z wymienionych przeszkód opisujemy w tym opracowaniu. Jak już wspominaliśmy, do stwierdzenia nieważności małżeństwa we Wrocławiu (tzw. rozwodu kościelnego) może dojść również wtedy, gdy zawarciu przymierza małżeńskiego towarzyszyły braki konsensualne (braki dot. zgody) – do których zaliczamy np. niedojrzałość psychiczną, zaburzenia osobowości bądź symulację konsensusu – a także braki formalne związane z przebiegiem ceremonii ślubnej. Adwokat kościelny we Wrocławiu jest gotowy pomóc klientowi w określeniu odpowiedniego w danym przypadku tytułu prawnego i dopracowaniu kierowanej do trybunału skargi powodowej.

Sprawdź

czy masz podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa

Zaledwie kilka kroków dzieli Ciebie od informacji, czy masz szansę na uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego. Skontaktuj się z naszym adwokatem kościelnym, który bezpłatnie dokona analizy Twojej sytuacji!

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – procedura

Jeśli interesują nas szczegóły procedury znanej powszechnie jako tzw. rozwód kościelny – we Wrocławiu, w Sądzie Biskupim, opiera się ona na tych samych regulacjach prawnych, wg których działają trybunały w innych diecezjach. Postępowanie ws. stwierdzenia nieważności małżeństwa we Wrocławiu może rozpocząć się po przyjęciu przez Sąd Duchowny skargi powodowej. W piśmie tym powód, czyli osoba pragnąca, by nad kwestią ważności małżeństwa pochylił się sąd, przedstawia historię związku, a także, co najważniejsze, przyczynę (tytuł prawny), która jego zdaniem czyni małżeństwo nieważnym od samego początku. Wrocławski Sąd Duchowny następnie, po przeanalizowaniu dokumentu i ewentualnych wyjaśnień drugiej ze stron, ustala oficjalny przedmiot sporu, a więc tytuł, którego dotyczyć będzie proces. W dalszej kolejności rozpoczyna się postępowanie dowodowe – we Wrocławiu, a także w innych trybunałach, sędzia zapoznaje się z przedstawionymi przez strony sporu dowodami.

Olbrzymie znaczenie ma w tej kwestii przesłuchanie świadków – wyznaczonych zarówno przez powoda, jak i stronę pozwaną. Adwokat kościelny we Wrocławiu reprezentujący naszą kancelarią pomoże klientowi (niezależnie od tego, którą stronę w sporze stanowi) nie tylko zredagować skargę, lecz również wyznaczyć osoby, których zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla Sądu Biskupiego. Po zakończeniu instrukcji dowodowej dochodzi do publikacji akt procesowych. Wtedy adwokat kościelny w Sądzie Duchownym we Wrocławiu może, w oparciu o przedstawione dokumenty, jeszcze raz przedstawić argumenty reprezentowanej strony w ramach tzw. głosu obrończego, jak również zająć stanowisko wobec uwag urzędowego obrońcy węzła małżeńskiego. Jeśli trybunał we Wrocławiu uzna, że tzw. rozwód kościelny (orzeczenie o nieważności związku) nie jest w danym przypadku uzasadnionym rozwiązaniem, do sądu II instancji może skierować sprawę w imieniu strony powodowej jej adwokat kościelny – w przypadku Wrocławia instytucją odpowiednią będzie Metropolitalny Sąd Kościelny w Poznaniu.

Metropolitalny Sąd Duchowny we Wrocławiu

Sąd Biskupi we Wrocławiu znajduje się w budynku przy ul. Katedralnej 13 i stanowi trybunał I instancji dla spraw o podłożu małżeńskim, karnym i spornym napływających z Archidiecezji Wrocławskiej. Wraz z Diecezją Świdnicką oraz Diecezją Legnicką wchodzi ona w skład Metropolii Wrocławskiej. Dzieli się na 33 dekanaty (10 wrocławskich, oprócz tego m.in. Brzeg, Oława, Milicz, Ziębice, Trzebnica czy Namysłów). Sąd Duchowny we Wrocławiu rozpoznaje sprawy parafian należących do 297 parafii współtworzących Archidiecezję Wrocławską. Metropolitalny Sąd Duchowny we Wrocławiu jest trybunałem II instancji dla Diecezji Legnickiej oraz Diecezji Świdnickiej. Funkcję trybunału II instancji dla Sądu Biskupiego we Wrocławiu pełni natomiast Metropolitalny Sąd Kościelny w Poznaniu.

Metropolitalny Sąd Duchowny we Wrocławiu jest otwarty dla interesantów w godzinach pracy kurii, a więc od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00. Wierni mogą ponadto kontaktować się z instytucją pod numerem 71 327-11-21 lub 71 327-11-23, a także pod adresem elektronicznym Sądu Duchownego we Wrocławiu: sad@archidiecezja.wroc.pl. Wszelkie pisma należy kierować pod adresem ul. Katedralna 13, 50-328 Wrocław.

Występujący w imieniu naszej kancelarii kanonicznej adwokat kościelny oferuje wszystkim potrzebującym we Wrocławiu szeroki wachlarz usług prawnych dot. zarówno materii prawa kanonicznego, jak i obszarów, w których normy kościelne i świeckie wzajemnie się uzupełniają. Zarówno wtedy, gdy pragniesz przedyskutować z ekspertem problem na temat interpretacji kanonów prawa kanonicznego lub doktryny Kościoła, jak i w przypadku, gdy potrzebujesz sprecyzowanych działań formalnych – np. w związku ze stwierdzeniem nieważności małżeństwa – Wrocław należy do miast, w których możesz liczyć na pełne wsparcie adwokata kościelnego z naszej kancelarii kanonicznej. Także wtedy, gdy potrzebujesz reprezentacji w Sądzie Biskupim we Wrocławiu.

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Jesteśmy po to, aby Tobie pomóc. Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą i ustalić szczegóły dotyczące Twojej sprawy.

kancelaria-kanoniczna-poznan