Ukraińcy w Polsce a przyjmowanie sakramentów

Spis treści:

Napaść Rosji na Ukrainę doprowadziła do tragedii humanitarnej, której skala przywodzi na myśl najczarniejsze karty historii XX wieku. Polska, jako sąsiad Ukrainy, już od samego początku konfliktu przyjmuje uchodźców z pogrążonego w wojnie kraju, a nasi rodacy okazali niebywałą solidarność w niesieniu pomocy Ukraińcom w Polsce. W jaki jednak sposób uchodźcy w Polsce mogą kultywować życie religijne? Czy Ukrainki i Ukraińcy w Polsce mają prawo korzystać z dobrodziejstwa sakramentów świętych? A jak wygląda kwestia małżeństwa z cudzoziemcem należącym do cerkwi prawosławnej? Wyjaśniamy w naszym tekście.

Ukraińcy w Polsce – wyznania

Przyjrzyjmy się religijności naszych sąsiadów. Czy prawosławni to chrześcijanie? Oczywiście, że tak. Według najprostszej klasyfikacji do Wspólnoty wiary zaliczamy Kościół katolicki, Kościoły protestanckie oraz Kościoły prawosławne. O ile na terytorium Polski dominuje katolicyzm, o tyle wśród Ukraińców, którzy przyjęli chrzest, prym wiedzie prawosławie (ok. 60%) i greckokatolicyzm (potocznie „grekokatolicyzm”) – ok. 8%. Przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego deklaruje niecałe 2% badanych. Oznacza to, że wśród Ukraińców w Polsce – zarówno uchodźców, jak i Ukraińców pracujących od lat w naszych kraju – dominują osoby wyznania prawosławnego (choć należy dodać, że ok. 20% Ukraińców deklaruje się jako osoby niewierzące). I mimo że na terenie Polski funkcjonuje aż sześć diecezji prawosławnych zrzeszających ok. 600 tys. wiernych, uchodźcy w Polsce, zwłaszcza wkrótce po uzyskaniu azylu, z przyczyn oczywistych mogą doświadczać pewnych trudności ze znalezieniem świątyń i duchownych obrządku wschodniego. Kościół katolicki świadczy jednak pomoc sakramentalną wszystkim wiernym kościołów niemających z nim pełnej wspólnoty. Zaliczamy do nich oczywiście również Ukraińców i Ukrainki szukających w Polsce ratunku przed terrorem wojny.

Pomoc sakramentalna dla uchodźców w Polsce

Zwłaszcza teraz, w obliczu tak dramatycznych wydarzeń, w kwestii „katolicy a prawosławni” powinniśmy szukać raczej punktów wspólnych niż dzielących nas różnic. Dlatego też warto w tym miejscu przywołać regulacje prawa kanonicznego, które pozwalają uchodźcom czy Ukraińcom pracującym w Polsce uczestniczyć w życiu sakramentalnym. Zgodnie z kan. 844 § 3 Kodeksu prawa kanonicznego duchowni katoliccy (szafarze sakramentów) mogą udzielać członkom tych Kościołów sakramentów pokuty, Eucharystii oraz namaszczenia, pod warunkiem, że potrzebujący wyrażą taką wolę i będą do nich odpowiednio przygotowani. Szafarz sakramentów powinien w takich przypadkach wybadać intencję proszącego – czyli np. Ukraińca czy Ukrainki szukającej schronienia w Polsce – i upewnić się, czy decyzja jest świadomym aktem woli. Należy przy tym zaznaczyć, że prawosławnym Ukraińcom w Polsce sakramenty udzielane są na zasadach ustanowionych przez Kościół katolicki, mimo że w pewnych przypadkach może doprowadzić to do rozdźwięku między nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów wschodnich. Sprawa wydaje się bardziej klarowna w przypadku wiernych Kościoła greckokatolickiego, który podlega jurysdykcji Watykanu. Zgodnie z prawem mogą oni bowiem korzystać w pełni z liturgii Kościoła rzymskokatolickiego zawsze wtedy, gdy z przyczyn losowych nie są w stanie czerpać z posługi kapłanów greckokatolickich.

Najważniejsze kwestie związane z życiem sakramentalnym uchodźców z Ukrainy – a także innych chrześcijan nienależących do Kościoła katolickiego – reguluje dokument PRO MEMORIA z 8 marca 2022 roku przygotowany przez Radę Prawną i Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. Tutaj można zapoznać się z jego pełną treścią.

Przyjmowanie Eucharystii przez Ukraińców w Polsce

Gdy mowa o sakramentach, które mogą przyjąć uchodźcy w Polsce wyznania prawosławnego, największe wątpliwości rodzi sakrament Eucharystii. O ile bowiem zgodnie z doktryną katolicką kapłan obrządku łacińskiego ma prawo pozwolić uchodźcy w Polsce przyjąć komunię św. w szczególnych przypadkach i w razie braku możliwości uczestniczenia w życiu swojego Kościoła, o tyle z punktu widzenia teologii prawosławnej może okazać się to nawet aktem apostazji. Dlatego też kapłani katoliccy nigdy nie powinni zachęcać prawosławnych Ukraińców w Polsce do przyjęcia tego sakramentu – tego zdania jest abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu. Mimo to z perspektywy Kościoła katolickiego przyjęcie komunii nie równa się zmianie wiary. Duchowni katoliccy powinni jednocześnie w miarę możliwości ułatwiać uchodźcom dotarcie do duchownych prawosławnych.

Sakramenty namaszczenia oraz pokuty

Zagadnienie przyjęcia sakramentu pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych przez prawosławnych Ukraińców pracujących w Polsce lub uchodźców nie rodzi tylu wątpliwości na tle teologicznym. Wierni prawosławni mogą zatem korzystać z nich w szczególnie ważnych okolicznościach (zwłaszcza zagrożenia życia) i w razie niedostępności szafarza prawosławnego. Istotne, aby wierny zdawał sobie sprawę z tego, jakie znaczenie ma dany sakrament wg doktryny katolickiej. Osobom prawosławnym – m.in. Ukraińcom przebywającym na terytorium naszego kraju – przysługuje również prawo do chrześcijańskiego pogrzebu. Kapłan katolicki może również ochrzcić dziecko prawosławnych partnerów.

Małżeństwa polsko-ukraińskie

Jeśli chodzi o małżeństwo prawosławnych Ukraińców i Ukrainek w Polsce – ordynariusz miejsca może zezwolić na udzielenie ślubu partnerom (w odpowiedzi na ich pisemną prośbę, jeśli tylko nie ma ku temu przeszkód natury prawnej). Jednocześnie powinien powiadomić o tym fakcie władzę Kościoła prawosławnego. Kapłan katolicki powinien w każdym razie uprzednio upewnić się, czy nupturienci przyjęli chrzest na Ukrainie.

A jak wyglądają małżeństwa z obywatelem Ukrainy, czyli małżeństwo Ukrainki z Polakiem lub Polaka z Ukrainką? Zgodnie z prawem kanonicznym Kościoła katolickiego ślubu katoliczki z prawosławnym partnerem (lub na odwrót) może udzielić kapłan katolicki. Związek zawarty może być również w cerkwi – w takim przypadku strona katolicka, która dąży do małżeństwa polsko-katolickiego, powinna postarać się o szczególną dyspensę od formy kanonicznej zawarcia małżeństwa.

W tych trudnych czasach Kościół katolicki jest otwarty na naszych braci w wierze chrześcijańskiej – uchodźców z Ukrainy w Polsce – i zapewnia potrzebującym zarówno pomoc humanitarną, jak i duchową. W szczególnych sytuacjach, w razie braku dostępu wierzących do szafarzy prawosławnych, może ona obejmować również pomoc sakramentalną. Episkopat podkreśla jednak, aby w stosunku do osób uciekającym przed konfliktem Ukrainy i Rosji, czy raczej rosyjskiej inwazji, wystrzegać się za wszelką cenę prozelityzmu, czyli nawracania na własną wiarę. Ze szczególną rozwagą w każdym przypadku należy podchodzić zwłaszcza do kwestii udzielania komunii św. obywatelom Ukrainy należącym do cerkwi prawosławnej i uświadamiać ich, jakie znaczenie może mieć ten akt z perspektywy tego ortodoksyjnego Kościoła. Wątpliwości natury teologicznej nie budzi natomiast kwestia przyjmowania sakramentów przez Ukraińców w Polsce wyznania greckokatolickiego.

Підсумок українською мовою

За церковним правом православні українці в Польщі – особи, які працюють в нашій країні і біженці, які втікають від війни з Росією, – в особливих випадках можуть скористатися з обрядів покаяння, помазання і Євхаристії в римо-католицьких церквах. Необхідною умовою є утруднений або заборонений доступ до православного священнослужителя, щире бажання прийняти таїнство і знання про його значення. Вчинення таїнства католицьким священнослужителем не призводить до змін віросповідання православного біженця. Однак слід пам’ятати, що прийняття Євхаристії у католицькому обряді може бути проблематично з точки зору православ’я – вказувати на відхилення від віри. Українці в Польщі, однак, можуть сповідатися у католицьких священнослужителів перед причастям, хрестити своїх дітей і
розраховувати на християнські похорони.

Коли йдеться про весілля українців у Польщі – хрещені православні люди можуть з дозволу єпископа вступати в шлюб з благословення католицьких священників. Можливий також шлюб поляка-католика з православною українкою або шлюб польки з українцем. Польсько-український шлюб також може бути укладений у церкві (за згодою єпископа). Біженці з України греко-католицького віросповідання через зв’язок з Папою Римським в разі проблем з виконанням обряду за правилами свого віросповідання можуть брати участь у релігійному житті в католицьких храмах – це стосується і прийняття таїнств, в тому числі укладення польсько-українських шлюбів.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*