Regulamin

Regulamin portalu internetowego

Adwokat kościelny

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej, do której kieruje domena www.adwokatkościelny.pl, zwany dalej Regulaminem, określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), przez LexForm Marcin Majchrzak z siedzibą w Poznaniu, zasady korzystania ze Strony Internetowej i treści w związku ze złożonym formularzem kontaktowym na Stronie internetowej, oraz warunki zawartych umów o świadczenie tych usług, w tym tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Każdorazowe uruchomienie Strony internetowej przez Użytkownika, oraz korzystanie z niej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz z zapoznaniem się przez niego z opisem Usługi, warunkami korzystania, oraz pełną akceptacją wszystkich udostępnionych mu w chwili użytkowania aplikacji postanowień, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
3. Użytkownik jest związany postanowieniami Regulaminu o treści, która została mu udostępniona.

§ 2. DEFINICJE POJĘĆ UŻYWANYCH W REGULAMINIE

1. Strona internetowa – strona internetowa, do której prowadzi domena www.adwokatkościelny.pl.
2. Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony internetowej w dowolnej formie.
3. Administrator – LexForm Marcin Majchrzak z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zieleńskiej 7, NIP: 7822502688, REGON: 367097660.
4. Usługi nieodpłatne – udostępnianie drogą elektroniczną treści na Stronie internetowej oraz za pośrednictwem korespondencji elektronicznej e-mail.
5. Usługi odpłatne – obsługa prawna Użytkownika świadczona przez Administratora w konkretnej sprawie, w której Użytkownik ma swój interes prawny lub faktyczny.
6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000 nr 73 poz. 852 z późn. zm.).
7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
8. Regulamin Strony internetowej – niniejszy Regulamin, udostępniany na podstronie Regulamin na Stronie internetowej.

§ 3. USŁUGI STRONY INTERNETOWEJ

1. Administrator oświadcza, że głównym celem prowadzenia Strony internetowej Adwokatkościelny.pl jest świadczenie Usług nieodpłatnych, w szczególności rozwój świadomości w zakresie prawa kościelnego w Polsce.
2. Administrator świadczy Usługi nieodpłatnego udostępniania treści na Stronie internetowej oraz innych treści za pośrednictwem korespondencji elektronicznej e-mail, w związku ze złożonym formularzem kontaktowym.
3. Administrator świadczy Usługi odpłatne w zakresie obsługi prawnej, w szczególności udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu dokumentacji, wg zasad określonych szczegółowo w zależności od konkretnej sprawy danego Użytkownika.

§ 4. WYMOGI TECHNICZNE I OGRANICZENIA DOSTĘPU

1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się na Stronie internetowej stanowią wyłączną własność Administratora, i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z Usług nieodpłatnych i odpłatnych, jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną, bądź za przerwy w świadczeniu tych Usług, wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, będących poza wpływem Strony internetowej, a także wynikające z działania siły wyższej.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do ewentualnych przerw technicznych w funkcjonowaniu Strony internetowej, w szczególności z uwagi na konieczność napraw, rozbudowy lub konserwacji urządzeń lub sprzętu wykorzystywanego przez Stronę internetową.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) skutki błędnego zastosowania wiedzy wynikającej z treści umieszczonych na Stronie internetowej,
b) błędne lub niewłaściwe zrozumienie udostępnionej treści w ramach świadczonych Usług.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z Usług.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące korzystania ze Strony internetowej, należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@lexform.pl.
2. Reklamacja powinna być złożona w terminie 14 dni od sytuacji, w związku z którą reklamacja jest składana.
3. Reklamacja winna zawierać dane reklamującego, szczegółowy opis sytuacji, w związku z którą Użytkownik składa reklamację, oraz określenie konkretnego żądania co do sposobu załatwienia reklamacji.
4. W przypadku niespełnienia wszystkich warunków przez reklamację, Administrator, w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji, może wezwać reklamującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym terminie.
5. Brak poprawy reklamacji w terminie uznaje się za jej cofnięcie i rezygnację z prawa reklamacji.
6. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, bądź jej późniejszego uzupełnienia.
7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres elektroniczny Użytkownika.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

1. Użytkownik korzystający z Usług nie nabywa żadnych praw na dobrach niematerialnych do zawartych utworów.
2. Użytkownik może korzystać z treści na Strony internetowej i innych, w zakresie dozwolonym, określonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 8. ZAPRZESTANIE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. W przypadku, gdy Użytkownik narusza Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, Administrator ma prawo zaprzestania świadczenia Usług i żądać naprawienia szkody.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia go na Stronie internetowej.
2. Regulamin stanowi część Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej z Użytkownikiem.
3. Regulamin, jak i Polityka Prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, mogą ulec zmianie w każdym czasie, zwłaszcza, gdy jest to podyktowane zmianami obowiązujących przepisów prawnych. Wówczas zmiany wchodzą w życie z momentem jego udostępnienia na Stronie internetowej.
4. W przypadku sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną, właściwym jest Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.