Skarga powodowa o nieważność małżeństwa – elementy niezbędne. Czy istnieje przykład albo wzór skargi powodowej?

Spis treści:

Skarga powodowa o nieważność małżeństwa, nazywana również wnioskiem o unieważnienie małżeństwa kościelnego, to dokument, bez którego nie może zostać wszczęte żadne postępowanie sądowe dotykające kwestii ważności zawartego małżeństwa kościelnego. To od tego pisma zatem – czy raczej jego wartości merytorycznej – w dużej mierze uzależnione są tzw. rozwody kościelne. Jednak jak napisać skargę powodową? Czy istnieje uniwersalny wzór tego rodzaju pisma? W dzisiejszym wpisie pochylamy się nad tymi i pokrewnymi im zagadnieniami.

Skarga powodowa o stwierdzenie nieważności małżeństwa a proces małżeński

Dopóki sąd kościelny nie zyska tzw. moralnej pewności co do nieważności badanego małżeństwa, dopóty jest ono traktowane jako ważne, a zatem niezniszczalne. Istnieje zatem silne domniemanie jego pełnoprawności. Aby trybunał mógł pochylić się nad kwestią ważności określonego małżeństwa, powinien zostać w określony sposób formalny zaalarmowany przez wiernego, że ma on poważne powody, by przypuszczać, że zawarciu przezeń związku kościelnego towarzyszyły określone okoliczności prawne zwane przeszkodami małżeńskimi.

Należy w tym miejscu podkreślić, że jedną z cech procesów małżeńskich jest ich pisemność. Wynika ona wprost z treści kan. 1690 KPK, który wyklucza charakter ustny procesów dot. tzw. rozwodów kościelnych. Wierny, kierując do sądu skargę powodową o nieważność małżeństwa, niejako zwraca się do Kościoła z prośbą o pilną interwencję w jego sprawie. Skarga powodowa jest przykładem dokumentu, który w możliwie zwięzły i precyzyjny sposób opisuje przeszkody prawne, które mogły zaistnieć w danym przypadku w chwili wyrażenia zgody małżeńskiej. Pozwala zatem stronie lub stronom w jasny sposób przedstawić swoje obawy, prośby i oczekiwania (związane ze zbadaniem kwestii ważności małżeństwa), sędziemu kościelnemu natomiast – natychmiast dowiedzieć się, czy w omawianym przypadku można mówić o tytułach prawnych wystarczających do zainicjowania procesu. Trzeba w tym miejscu dodać też, że skarga powodowa o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego w rzeczywistości nadaje postępowaniu określony kierunek. To od charakteru wymienionych przeszkód zależy bowiem to, jakiego rodzaju dowody mogą mieć szczególnie istotne znaczenie podczas procesu. Mogą one także determinować to, jakiego rodzaju informacje sędzia kościelny będzie chciał zdobyć podczas przesłuchania świadków. Skarga powodowa i przyczyny jej złożenia warunkują zatem zarówno linię obrony powoda, jak i strategię sądową obrońcy węzła małżeńskiego. Skarga powodowa pozwala zarówno powodowi, jak i trybunałowi skupić się na tym, co w danym przypadku najważniejsze.

Naturalne wydaje się zatem, że gdy mowa o skardze powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa – wzór dokumentu rekomendowany i udostępniany przez trybunały różnych diecezji mógłby okazać się niezwykle pomocny dla wszystkich zainteresowanych. Niestety nie znajdziemy niczego takiego jak jeden właściwy wzór skargi powodowej. Każda sprawa wymaga bowiem indywidualnego podejścia i zredagowania pisma w oparciu o adekwatne tytuły prawne. Między innymi z tego właśnie powodu wierni zwracają się do kancelarii kanonicznych o pomoc dotyczącą sformułowania skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Skarga powodowa o stwierdzenie nieważności małżeństwa – elementy niezbędne

O ile zatem nie istnieje jeden wzór skargi o nieważność małżeństwa (mimo że mogą takowy udostępniać poszczególne podmioty kościelne lub np. kancelarie kanoniczne), o tyle KPK określa, co koniecznie powinno się w niej znaleźć (kan. 1504). Pismo musi zatem zawierać informacje dotyczące tego, do którego sądu kościelnego wierny kieruje dokument, czego od sądu żąda i na jakim tytule prawnym się opiera (przyczyną skargi powodowej może być zarówno jedna z 12 przeszkód głównych, jak i przeszkoda dot. zgody małżeńskiej czy formy liturgicznej). Ponadto, skarga powoda musi wykazywać, na jakich dowodach opiera się powód (tzw. motywy prawne i faktyczne) oraz wymieniać powoływanych świadków. Skarga powodowa do Sądu Biskupiego kierowana musi oczywiście zawierać podpis powoda lub reprezentującego go adwokata kościelnego i jego adres korespondencyjny, niezbędna jest oczywiście też data złożenia dokumentu.

To jednak nie wszystko. Przykładowa skarga małżeńska musi także zawierać świadectwo chrztu powoda i zawarcia przezeń małżeństwa, a także orzeczenie o uzyskaniu rozwodu cywilnego (jeśli do niego doszło). Jeśli tego wymaga charakter przeszkody małżeńskiej, istotnym załącznikiem może okazać się dokumentacja medyczna. Do skargi powodowej o unieważnienie małżeństwa może być również dołączona historia związku partnerów. Co ważne, w licznych opracowaniach znajdziemy zalecenie, aby wszystkie informacje podawać w sposób zwięzły, oszczędny, wystrzegać się pokusy nadawania opisywanej historii formy literackiej.

Skarga powodowa do sądu kościelnego – do którego trybunału powinniśmy ją skierować?

Kwestię właściwości miejscowej sądu, do którego powinniśmy skierować uzupełniony wzór skargi powodowej (jeśli z takiego korzystamy), reguluje kan. 1673 KPK oraz list apostolski papieża Franciszka Mitis Iudex Dominus Iesus. W tym zakresie petent może pozwolić sobie na pewną dowolność. Zgodnie z prawem kanonicznym może on bowiem skierować skargę powodową do trybunału kanonicznego właściwego dla diecezji miejsca zamieszkania swojego lub osoby pozwanej, jak również do trybunału, do którego przypisana jest parafia, w której doszło do zawarcia małżeństwa. W szczególnych przypadkach może być to jeszcze inny sąd kościelny, np. wtedy, gdy określony wybór ułatwi postępowanie dowodowe.

Kiedy złożyć skargę powodową o stwierdzenie nieważności małżeństwa?

Skargę powodową dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa może złożyć każdy wierny, który twierdzi, że istnieją powody, by przypuszczać, że jego małżeństwo nie zostało zawarte ważnie. Niemniej istotne znaczenie ma odpowiednie przygotowanie przedprocesowe. Osoba zainteresowana powinna zatem nie tylko zgromadzić dowody i zaznajomić się z przepisami prawa kanonicznego dot. stwierdzenia nieważności małżeństwa i kościelnym prawem procesowym, lecz również zapoznać się z orzecznictwem rotalnym w podobnych przypadkach. Odpowiednie przygotowanie do skonstruowania skargi powodowej jest niezbędne, aby móc w pełni skorzystać ze swoich praw procesowych podczas postępowania i z powodzeniem dowodzić swoich racji. Właśnie z tego względu liczne kancelarie kanoniczne specjalizują się w przygotowywaniu wiernych do tego rodzaju procesów, co obejmuje oczywiście skonstruowanie skargi powodowej w .pdf, .doc lub innych formatach, które po wydrukowaniu mogą zostać przesłane do właściwego sądu.

Skarga powodowa – wzór czy jego brak?

W temacie wzorów skargi powodowej o nieważność małżeństwa powiedzieliśmy już, że istnieją elementy formalne obligatoryjne, których brak może skutkować odrzuceniem skargi przez trybunał. Należą do nich dane osobowe małżonków (wraz z adresem), właściwości odpowiedniego sądu kościelnego, data i podpis powoda, przedmiot skargi i tytuł prawnych dot. nieważności małżeństwa. Niektóre trybunały mogą też udostępniać przykładową skargę powodową – w takim razie powód powinien może z podanego wzoru pisma.

W większości przypadków jednak to, jak napisać skargę powodową, zależy od specyfiki danego przypadku. Idealny wzór skargi powodowej nie istnieje. Każdy dokument musi zawierać wymienione elementy obowiązkowe; ustalenie ostatecznego kształtu skargi wymaga jednak głębokiego namysłu – dlatego też nasza kancelaria w pierwszej kolejności oferuje zainteresowanym bezpłatną konsultację wstępną. Podczas rozmowy z petentem dotyczącej wzoru skargi powodowej adwokat kościelny powinien jak najwięcej dowiedzieć się o małżeństwie i przyczynach powstania podejrzeń co do jego ważności. Przypominamy, że mówimy nie o „rozwodzie kościelnym”, lecz o stwierdzeniu nieważności małżeństwa, które bazuje jedynie na okolicznościach zawarcia związku. Adwokat kościelny musi zatem oddzielić wszystko to, co działo się po ślubie, a więc nie może prowadzić do tzw. unieważnienia małżeństwa (choć może wskazywać na stan wcześniejszy), od stanu faktycznego poprzedzającego zawarcie małżeństwa. Zanim więc powstanie wzór skargi powodowej, niezbędna jest szczegółowa selekcja informacji.

Co więcej, pisząc o wzorach i przykładach skarg powodowych, należy uwzględnić fakt, że sprawy małżeńskie można prowadzić w różnych trybach. I ten aspekt bierze pod uwagę adwokat kościelny, przygotowując skargę małżeńską w imieniu swojego mocodawcy. Każda sprawa jest inna i może również wymuszać na petencie potrzebę przedstawienia innego rodzaju dowodów. Przypominamy, że przeszkody małżeńskie wymieniane przez prawo kanoniczne mogą dotyczyć zarówno niskiego wieku małżonków czy ich pokrewieństwa, jak i symulacji zgody małżeńskiej, niemocy płciowej, niedojrzałości emocjonalnej czy choroby psychicznej. Oczywiste zatem wydaje się, że niezwykle trudne byłoby stworzenie jednego wzoru skargi powodowej odpowiedniego w każdym przypadku. Adwokat kościelny musi więc odznaczać się nieschematycznym podejściem do sprawy i pewną elastycznością w kwestii wzorów skarg powodowych do sądu kościelnego kierowanych.

Pomoc adwokata kościelnego w przygotowaniu skargi powodowej

Nasza kancelaria kanoniczna przygotowuje skargi powodowe w ścisłym kontakcie z klientem. Dlatego też, zanim pismo zostanie wysłane do właściwego trybunału kościelnego, zainteresowany może przekonać się, jak wygląda skarga powodowa w .pdf lub .doc i zgłosić swoje sugestie dotyczące ujęcia przez prawnika danych kwestii, np. tych związanych z historią związku partnerów.

Po odnotowaniu wpłynięcia skargi powodowej trybunał upewnia się, czy powód wykazuje wystarczającą zdolność procesową, czy skierował pismo do odpowiedniego trybunału i czy treść skargi wskazuje na potrzebę wszczęcia procesu. Jeśli wszystkie te warunki zostaną spełnione, może dojść do oficjalnego zawiązania sporu i rozpoczęcia postępowania dowodowego. Adwokat kościelny reprezentujący klienta może zapewnić mu pełne wsparcie formalne na każdym etapie procesu.

Podsumowanie

Skarga powodowa o tzw. unieważnienie małżeństwa kościelnego kierowana do Sądu Biskupiego to dokument, od którego odpowiedniego skonstruowania zależy to, czy trybunał postanowi przyjrzeć się kwestii ważności danego małżeństwa. Chociaż niektóre sądy kościelne proponują wzór skargi powodowej w .doc. lub .pdf gotowy do pobrania, wydrukowania i uzupełnienia, należy pamiętać, że nie ma jednego uniwersalnego druku, który byłby odpowiedni w każdym przypadku. Istnieją jednak elementy formalne, które muszą znaleźć się w każdym wzorze skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W przeciwnym przypadku mogłaby ona zostać odrzucona przez trybunał. Adwokat kościelny po konsultacji z petentem jest w stanie pomóc mu zredagować skargę w sprawie tzw. unieważnienia małżeństwa, uwzględniając zarówno przesłanki wskazujące na niepełnoprawność małżeństwa, jak i odpowiedni w danym przypadku tryb postępowania.

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej wzoru skargi powodowej ws. nieważności małżeństwa, zachęcamy do kontaktu. Pomożemy zawrzeć Ci w dokumencie wszelkie informacje ważne z punktu widzenia sądu kanonicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*